Количката е празна

 Безплатна доставка за поръчки над 70 лв.

Декларация за поверителност на „Студио М. А“ ЕООД

Актуализирана на 10.12.2019

Настоящата декларация за поверителност има за цел да Ви информира относно обработването на лични данни при посещение и извършване на поръчка на сайта foldmind.com, собственост на „Студио М. А“ ЕООД.
„Студио М. А“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл.4, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост „Регламента/ът или ОРЗД“, тъй като определя целите и средствата за обработване на свързаните с Вас лични данни.

Данни за администратора:

„Студио М. А“ ЕООД

ЕИК: 205198602

ДДС: BG205198602

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, район „Западен“, ул. „Лерин“ №31

Управител (МОЛ): Мариета Кирилова Апостолова

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Ние от „Студио М. А“ ЕООД полагаме всички усилия да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, като спазваме следните принципи:
- Ограничаваме обработваните данни до минимум съобразно преследваната цел;

- Поддържаме личните Ви данни точни и в актуален вид и предприемаме всички мерки с оглед гарантиране на своевременното им изтриване или коригиране, в случай че са неточни;

- Съхраняваме ги във форма, която позволява идентифицирането Ви за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

- Обработваме ги по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме подходящи технически или организационни мерки;

 

I. ДЕФИНИЦИИ

А.) „Лични данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е всяка информация, която позволява идентифицирането на едно физическо лице или е свързана с идентифицирано физическо лице. Такива са идентификатори като име, ЕГН, данни за местонахождение, IP адрес, както и всеки признак, свързан с физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.


Б.) „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


В.) “Администратор на лични данни” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.


Г.) “Обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
В случай че някой от термините, които сме използвали не е дефиниран по-горе, моля да имате предвид, че неговото значение съответства на Определението, посочено в чл. 4 от Регламента.

 

II. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Настоящата политика за поверителност се отнася за информация, която събираме, когато:
- се регистрирате в нашите сайтове;
- осъществявате поръчка чрез онлайн платформата;
- поддържане и управление на създаден профил;
- когато осъществявате достъп до нашите сайтове, мобилни приложения или използвате същите,
- когато осъществявате контакт с нашите служители или когато си взаимодействате с нас по друг начин, вкл. чрез изпращане на електронни съобщения;
- когато ни изпращате запитвания или заявления във връзка с упражняване на Вашите права по чл. 15- чл. 22 от Регламента (описани подробно в настоящата политика);
- във всички други случаи, в които ни предоставяте Вашите лични данни.

В описаните по-горе случаи ние обработваме следните видове лични данни:
- относно Вашата физическа идентичност: Име, фамилия, адрес за доставка, електронен адрес, телефон за контакт, предпочитания за продуктите (вкл. размер, цвят и др.);
Ние обработваме Вашите три имена, ЕГН и адрес единствено за целите на идентифицирането Ви във случаите, в които желаете да упражните някое от правата си съгласно чл. 15-чл. 22 от Регламента.

 

III. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„Студио М. А“ ЕООД обработва свързаните с Вас лични данни за следните цели:

- Идентифициране на клиент при сключване на договор за покупка и организиране на доставка на поръчания продукт;

- Обслужване и отговор на клиентски оплаквания, запитвания или рекламации;

- Маркетингова дейност;

- Финансово-счетоводна отчетност;

- Упражняване на права по чл. 15-чл.22 от Регламента;

- Поддържане на регистър на нарушенията във връзка с Регламента;

„Студио М. А“ ЕООД не обработва свързаните с Вас лични данни по начин, несъвместим с цитираните по-горе цели. „Студио М. А“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения на база лични данни.

 

IV. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

ЦЕЛ  ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
 Идентифициране на клиент при сключване на договор за покупка и организиране на доставка на поръчания продукт;  Име и фамилия, адрес за доставка, телефон, електронен адрес, предпочитания за продукт;  Преддоговорни отношения, сключване и изпълнение на договор – чл. 6, § 1, буква “б“ от Регламента;
 Обслужване и отговор на клиентски оплаквания, запитвания или рекламации;  Две имена, електронен адрес, друга информация, която Вие сте посочили в своите запитвания /оплаквания/рекламации;  Легитимен интерес /чл. 6, §1, буква „е“/ или договорно основание / чл. 6, § 1, буква “б“ от Регламента/.
 Поддържане и управление на създаден от потребителя профил;  Име и фамилия, адрес за доставка, телефон, електронен адрес, предпочитания за продукт;  Преддоговорни отношения, сключване и изпълнение на договор – чл. 6, § 1, буква “б“ от Регламента;
 Маркетингова дейност;  Име, електронен адрес;  Съгласие - чл. 6, § 1, буква “а“ от Регламента;
 Финансово-счетоводна отчетност;  Име, фамилия, адрес;  Законово задължение – чл. 6, § 1, буква “в“ от Регламента;
 Упражняване на права по чл. 15-чл.22 от Регламента;  Три имена, ЕГН, адрес, адрес за кореспонденция и друга идентифицираща информация;  Законово задължение – чл. 6, § 1, буква “в“ от Регламента;
 поддържане на регистър на нарушенията във връзка с Регламента;  Три имена, ЕГН;  Законово задължение – чл. 6, § 1, буква “в“ от Регламента;

 

V. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В изпълнение на своите дейности и сключени договор „Студио М. А“ ЕООД може да предоставя Вашите лични данни на трети лица, с които има договорни отношения, като доставчици на куриерски услуги, счетоводител/и или счетоводни кантори, юридическо обслужване и др. С всички свои контрагенти, обработващи лични данни, „Студио М. А“ ЕООД има сключени споразумения за обработване на лични данни съгласно чл. 28, § 3 от Регламента и се е уверило, че дружествата са предприели всички необходими мерки за защита на личните данни и спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


„Студио М. А“ ЕООД може да предостави информация относно Вашите лични данни, когато разкриването е необходимо за спазване на приложимата нормативна уредба, за целите на данъчната политика, както и когато е необходимо, с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции, независимо дали това е в рамките на съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура.

„Студио М. А“ ЕООД не предоставя лични данни на физически лица на трети страни или на международни организации.

 

VI. ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„Студио М. А“ ЕООД съхранява свързаните с Вас лични данни за срок от 10 (години) от извършване на поръчка чрез сайта, респ. сключване на договор за покупка на продукт във връзка с предвидената в ЗЗП давност за упражняване на права.
Личните данни, които сте предоставили за създаване на потребителски профил се съхраняват до момента, в който Вие предприемете действия по изтриване на профила си. В случай че профилът Ви е неактивен в рамките на 3 години от неговото създаване, той ще бъде автоматично изтрит, заедно със съхраняваните във връзка с него лични данни.
В случай че Вие сте предоставили лични данни във връзка с Ваше запитване, „Студио М. А“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок от 1 (един) месец от приключване на кореспонденцията.

 

VII. ВАШИТЕ ПРАВА

„Студио М. А“ ЕООД, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 Ви предоставя възможност да упражните следните свои права:

Право на достъп до свързаните с Вас лични данни, които обработваме

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които „Студио М. А“ ЕООД обработва по отношение на Вас, включително информация относно целите на обработването, съответните категории лични данни, получателите или категориите получатели, предвидения срок на съхранение, съществуващите права във Ваша полза (вкл. право на корекция, изтриване и др.), правото на жалба до надзорен орган, както и съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. и профилиране. В случай че упражните това си право, „Студио М. А“ ЕООД ще Ви предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

 

Право на коригиране на неточните лични данни

„Студио М. А“ ЕООД Ви предоставя възможност да упражните своето право на коригиране на неточни лични данни, с което се стреми да поддържа точни и актуални предоставените от Вас лични данни.

 

Право на изтриване на свързаните с Вас лични данни в случаите, в които това е възможно (съгласно чл. 17 от Регламента);

Вие имате право да поискате от „Студио М. А“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, в случай че Вашият случай отговаря на някоя от следните хипотези:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните /например за маркетингови цели/;
- възразявате срещу обработването и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество, както и когато сте възразили срещу обработване за целите на директния маркетинг;
- личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или на държава-членка, приложимо спрямо „Студио М. А“ ЕООД;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца (при деца над 16 години - с тяхното съгласие, а при деца под 16 години - със съгласието на техния родител/настойник);

Ако „Студио М. А“ ЕООД е направило личните Ви данни обществено достояние и е длъжен да ги изтрие съгласно хипотезите описани по-горе, „Студио М. А“ ЕООД ще предприеме всички разумни стъпки (вкл. технически мерки) да уведоми всички администратори и обработващи лични данни, че Вие сте поискали изтриване на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

 

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате ограничаване на обработването в един от следните случаи:
- оспорвате точността на личните данни - за срокът, за който „Студио М. А“ ЕООД ще има възможност да провери точността им;
- обработването е неправомерно, но Вие желаете използването на личните Ви данни  да бъде ограничено, а не те да бъдат изтрити;

- „Студио М. А“ ЕООД не се нуждае повече от отнасящите се до Вас лични данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правна претенция;
- Вие сте възразили срещу обработването съгласно предвидената по-горе възможност в очакване на проверка дали законните основания на „Студио М. А“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси; Когато обработването е ограничено при наличие на някоя от цитираните по-горе предпоставки, личните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

 

Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на „Студио М. А“ ЕООД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлите тези данни на друг администратор на лични данни в следния случай:

- обработването е основано на съгласие или на договорно задължение съгласно чл. 6, § 1, буква “б” /каквото е и едно от правните основания за обработване, на които се „Студио М. А“ ЕООД / и
- обработването се извършва по автоматизиран начин;

За да осъществи прехвърлянето, другият администратор следва да разполага с технически средства, за да получи и обработи Вашите лични данни.

 

Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, когато това обработване се осъществява въз основа на правните основания, посочени в чл. 6, § 1, буква “д”  или “е” от Регламента (за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на правомощия, предоставени на „Студио М. А“ ЕООД или за целите на легитимните интереси на „Студио М. А“ ЕООД, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или права и свободи).

В този случай, „Студио М. А“ ЕООД ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако не разполага с доказателства, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред тези интереси, права и свободи, както и когато са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Искането за упражняване на някое от посочените по-горе права може да бъде направено по следните начини:

- по е-mail при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, адресиран до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - като изпратите Заявление в свободна форма;

- като депозирате заявлението на хартиен носител - на място в ателието на „Студио М. А“ ЕООД, находящо се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Лерин“ № 31.

- като изпратите заявление с обратна разписка по пощата или по куриер до адреса на „Студио М. А“ ЕООД, посочен в началото на настоящата Политика;

Упражняването на тези права е безплатно, освен в случаите, в които те са явно неоснователни или прекомерни (в случай на повтаряемост). В случай че заявлението се изпраща чрез e-mail, всеки субект следва да подпише Заявлението с електронен подпис (съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги), за да бъде възможно идентифицирането на неговата самоличност. В случай че Заявлението се изпраща по пощата, заявлението следва да бъде с нотариална заверка на подписа на заявителя, за да може неговата самоличност да бъде установена по безспорен начин.

Заявлението следва да съдържа:
- Три имена
- ЕГН
- Адрес
- Адрес за комуникация
Описание на искането, вкл. отбелязване кое от посочените в настоящата политика права упражнява субектът.
Предпочитани действия от страна на субекта на лични данни.
Дата и подпис.

В срок до 1 (един) месец от датата на получаване на Вашето искане/заявление, „Студио М. А“ ЕООД ще Ви информира за всички предприети към момента действия. В случай че удовлетворяването на Вашето искане изисква по-сложни действия, „Студио М. А“ ЕООД има право да удължи срока с още два месеца.

В случай че се нуждаем от допълнително информация, за да можем да удовлетворим Вашето искане, ще се свържем с Вас по начина, по който Вие сте отправили своето запитване.

Отделно от посочените по-горе права, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате следните възможности:

- да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни;
Контакт с Комисията за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
Тел. 02/91-53-518
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вие разполагате с право да подадете жалба срещу решение със задължителен характер на Комисия за защита на личните данни пред компетентния български съд.

- да подадете жалба до компетентния български съд

Вие разполагате с право да подадете жалба пред компетентния български съд, в случай че считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 са били нарушени в резултат на обработването им от „Студио М. А“ ЕООД, което не е в съответствие с него.

- право на обезщетение за причинени вреди

Вие разполагате с право да получите обезщетение, в случай че сте претърпели имуществени или неимуществени вреди в резултат на нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679. В качеството си на обработващ „Студио М. А“ ЕООД носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване, само когато не е изпълнил задълженията си по Регламента, конкретно важащи за обработващите лични данни, или когато е действал извън законосъобразните указания на Администратора или в противоречие с тях. Съдебните производства във връзка с упражняване на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата, в която Администраторът и/или Обработващият имат своето обичайно местопребиваване или седалище.

В случай на нарушение на сигурността, за което има вероятност да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, „Студио М. А“ ЕООД, без ненужно забавяне, ще съобщи на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни.

 

VIII. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Ние предприемаме разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да защитаваме Вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване.

Когато влезете в нашите сайтове, цялата комуникация в интернет се защитава посредством Secure Socket Layer (SSL) технология със 128-битово криптиране с висока степен на сигурност.

Тази висока степен на сигурност може да бъде ефективна, само ако Вие самите прилагате определени практики за сигурност, включително никога и с никого да не споделяте данните си за вход в нашите сайтове.

Ако смятате, че данните Ви за вход са станали чуждо достояние, можете по всяко време да промените своята парола през нашия сайт или през мобилното ни приложение, но трябва и незабавно да се свържете с нашия екип по поддръжката на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Прехвърлянето на информация посредством Интернет не е напълно сигурно. Следователно ние не можем да гарантираме сигурността на Вашата информация, докато тя се прехвърля към нас. Всяко такова прехвърляне се извършва на ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние прилагаме строги процедури и структури за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп. 

Указания относно работа със създаден профил:

Разрешете "бисквитките" за да можете да влезете в сайта с вашето име и парола. След вход в сайта натиснете върху вашето име, горе вдясно. За промяна или изтриване на вашите адреси за доставка, изберете "Вашият профил" » "Адреси". За промяна на адреса натиснете върху , а изтриване върху 
За промяна на вашите данни от профила Ви в нашите сайтове натиснете върху вашето име, горе вдясно и изберете "Вашият профил" » "Клиентски профил". Тук може да промените вашите данни - Име, Потребителско име, Парола и Имейл.  Натиснете бутона "Изпрати"
Вие имате право и можете да изтриете на профила си в нашите сайтове по всяко време, като следвате следните стъпки или заявите това по електронната поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Разрешете "бисквитките", за да можете да влезете в сайта с вашето име и парола. След вход в сайта натиснете върху вашето име, горе вдясно. Изберете "Вашият профил" » "Клиентски профил" Натиснете бутона "Изтрийте профила" и потвърдите действието.

 

IX. „БИСКВИТКИ“ И ПИКСЕЛНИ МАРКЕРИ


Ние използваме „бисквитки“ и пикселни маркери в нашите уеб сайтове.
A.) "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният ни магазин.

Б.) Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които ви изпращаме по имейл.

В.) Цели на „бисквитките“ и пискелните маркери
„Студио М. А“ ЕООД използва „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели:
- за да персонализираме нашите услуги лично към Вас и да ги пригодим към Вашите нужди въз основа на Вашите предпочитания;
- за да направим работата на нашите сайтове и приложения по-ефективна;
- за да проследяваме трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели и за да научаваме кои страници или функции потребителите намират за полезни и кои не;
- за да Ви разпознаваме, когато влизате във Вашия профил и за да Ви помагаме, когато си забравите паролата.
„Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Вас на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Вие сте решили да споделяте с нас.
Някои „бисквитки“ може да не са свързани с нашите сайтове. Когато на нашия сайт посетите страница с вградено съдържание, например от YouTube или Facebook, на Вашия компютър може да бъдат записани „бисквитки“ от тези сайтове. Ние нямаме контрол над разпространението на такива „бисквитки“ от трети страни. За повече информация относно тези „бисквитки“ и техните политики за поверителност трябва да посетите сайтовете на тези трети страни.
Доставчици трети страни, включително Google и Facebook, използват "бисквитки", за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите ни въз основа на посещенията им на нашите и/или на други сайтове в Интернет.
С натискането на бутона "Разрешавам" Вие се съгласявате да приемате бисквитки от нашият сайт.
В случай, че не желаете да приемате бисквитки натиснете бутона "Отказвам". Вашето желание да използвате бисквитките, може да бъде променено от "правила за бисквитки" по всяко време.
Информация за това как можете да контролирате "бисквитките" на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство е достъпна на www.aboutcookies.org

 

X. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Ако се избрали метод на плащане с карта, то вие ще бъдете пренасочен към съответния портал за приемане на вашето плащане ( PayPal, ePayBG или други, за които имате опция за избор). Имайте предвид, че те имат собствена Политика за поверителност, с която трябва да се запознаете преди да предоставите вашите лични данни.
Ако сте последвали връзка от нашите сайтове към сайтове на трети страни, които не са собственост на „Студио М. А“ ЕООД, имайте предвид, че те имат собствена Политика за поверителност, с която трябва да се запознаете преди да предоставите вашите лични данни. Ние не носим отговорност за това.

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата политика може да бъде изменяна по инициатива на „Студио М. А“ ЕООД. За последните изменения ще бъдете информирани чрез незабавно публикуване на последната редакция на политиката на сайта https://foldmind.com

Fold Your Mind

Fold Your Mind е български бранд за ръчно изработени тениски и дизайнерски дрехи в минималистичен стил. Дрехите ни са отпечатани на ръка и изработени в студиото ни. Дизайнерските колекции в лимитирана серия, са вдъхновени от стрийт модата, примесени с минималистичен шик. Fold Your Mind е част от fashion studio Diacheli.

Абонамент за блог и новини

Запознах се и приемам Декларацията за поверителност

Вход или Регистрация